Buổi livestream sự kiện tân niên tại Queen Plaza thực hiện bởi Truyển Thông Siêu Tốc

Buổi livestream sự kiện tân niên tại Queen Plaza thực hiện bởi Truyển Thông Siêu Tốc

Buổi livestream sự kiện tân niên tại Queen Plaza thực hiện bởi Truyển Thông Siêu Tốc

Buổi livestream sự kiện tân niên tại Queen Plaza thực hiện bởi Truyển Thông Siêu Tốc

Apr, 05 2020